01.

O kancelarii

Kancelaria powstała w 2001 r. Od początku założenia głównym przedmiotem jej działalności jest prawo pracy. Kancelaria zajmuje się obsługą spółek oraz osób fizycznych. Klientami Kancelarii są wiodące firmy, m.in. branży energetycznej, wydobywczej i usługowej.

Przedmiotem działalności są sprawy dotyczące restrukturyzacji, przejęcia części lub całości zakładu pracy, zwolnień grupowych oraz likwidacji pracodawcy. Zakres usług obejmuje także pomoc prawną w zakresie zbiorowego prawa pracy, w tym prowadzenie negocjacji ze związkami zawodowymi, sporządzanie opinii prawnych oraz konsultacje w sprawach związanych z uprawnieniami związków zawodowych i rad pracowników. Kancelaria zajmuje się kompleksową obsługą procesów zmian w firmach, włącznie z procedurami w obszarze HR. Zespół specjalizuje się również w międzynarodowym i europejskim prawie pracy, ze szczególnym uwzględnieniem niemieckiego prawa pracy.

Kancelaria z sukcesem prowadzi sprawy przed sądami powszechnymi, w tym Sądem Najwyższym, jak również Trybunałem Konstytucyjnym.

Założycielem kancelarii jest Prof. UKSW dr hab. Monika Gładoch, która łączy praktykę radcy prawnego z pracą naukową na UKSW w Warszawie.

02.

Zespół

Prof. dr hab. Monika Gładoch

Absolwentka prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, od 2001 r. radca prawny, Prof. UKSW dr hab. nauk prawnych (tytuł monografii: Dialog społeczny w zbiorowym prawie pracy). Kierownik Katedry Prawa Pracy WPiA Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Stypendystka Fundacji Batorego, odbyła staż naukowy na uniwersytecie J.W. Goethe we Frankfurcie nad Menem. Praktykowała w niemieckiej kancelarii adwokackiej specjalizującej się w prawie pracy. Współpracuje z niemieckimi ośrodkami naukowymi.

Jest wiceprzewodniczącą Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy. Pełni funkcję doradcy Prezydenta Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej ds. prawa pracy. Skutecznie reprezentowała pracodawców przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie zgodności ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji z Konstytucją.

Z ramienia organizacji pracodawców jest członkiem Zespołów Problemowych Rady Dialogu Społecznego. Bierze udział w pracach komisji sejmowych oraz zespołów ministerialnych dotyczących tworzenia przepisów prawa pracy i rynku pracy.
Od wielu lat jest konsultantem prawnym wielu wiodących firm, m.in. branży wydobywczej. Prowadzi warsztaty i szkolenia dla menedżerów oraz pracowników działu HR. Występuje w roli eksperta w konferencjach i debatach dotyczących prawa pracy, organizowanych przez ośrodki naukowe w kraju i za granicą. Uczestniczyła w szkoleniach i seminariach zorganizowanych przez Międzynarodową Organizację Pracy.

Prof. Dr hab. Monika Gładoch w rankingu "Gazety Prawnej" została uznana za jednego z 50-ciu najbardziej wpływowych prawników w Polsce w 2012 r., 2013 r. i 2016 r.

Previous Next

03.

Obszar kompetencji

reprezentacja przed sądami powszechnymi wszystkich instancji
relacje pracodawcy z radą pracowników
przeprowadzanie procesów restrukturyzacji w zakresie prawa pracy (przejęcie części lub całości zakładu pracy, zwolnienia grupowe, outsourcing)
tworzenie projektów wewnętrznych źródeł prawa pracy (układy zbiorowe pracy, porozumienia zbiorowe, pakiety socjalne, regulaminy pracy i regulaminy wynagradzania)
opracowanie wzorów pism z zakresu stosunku pracy (umowy o pracę, kontrakty menedżerskie, wypowiedzenie pracy lub płacy, wypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia)
szkolenia z zakresu prawa pracy
doradztwo prawne i obsługa działu HR
negocjacje i mediacje ze związkami zawodowymi
przygotowanie opinii prawnych i ekspertyz

04.

Publikacje

Artykuły w języku polskim

Anomia pracownicza - uwarunkowania społeczne i konsekwencje prawne (współautor)
Dialog nr 1/2013

Co dalej z reprezentacją pracowników?
Dialog nr 3/2012

Meandry dialogu w przedsiębiorstwach
Dialog nr 2/2007

Meandry partycypacji pracowniczej w Polsce
Dialog nr 2/2008

Mobbing a praca pod kierownictwem pracodawcy
Praca i Zabezpieczenie Społeczne nr 4/2006

Porozumienia zakładowe (Betriebsvereinbarungen) w prawie niemieckim
Zeszyty Prawnicze UKSW nr 9.1/2009

Powoływanie przedstawicieli pracowników a negatywna wolność związkowa
Praca i Zabezpieczenie Społeczne nr 5/2007

Prawa i obowiązki pracodawcy w związku z używaniem środków odurzających lub substancji psychotropowych przez pracowników
Praca i Zabezpieczenie Społeczne nr 8/2007

Przedstawicielstwo pracowników w dobie rozwoju gospodarki globalnej
Praca i Zabezpieczenie Społeczne nr 8/2009

Współzarządzanie i współodpowiedzialność:  niemiecka koncepcja współdecydowania pracowników (Mitbestimmung)
Dialog nr 4/2006

Wydłużenie wielu emerytalnego z perspektywy rynku pracy (w:) Z zagadnień zabezpieczenia społecznego
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego nr 4/2012

Zatrudnienie członków zarządu spółek kapitałowych a funkcja ochronna prawa pracy
Praca i Zabezpieczenie Społeczne nr 5/2010

Związki zawodowe w systemie przedstawicielstwa pracowników
Praca i Zabezpieczenie Społeczne nr 9/2008

Glosy w języku polskim

Glosa do wyroku SN z dnia 10 września 2013 r. , I UK 74/13 w sprawie oskładkowania bonów żywieniowych dla pracowników
Praca i Zabezpieczenie Społeczne nr 8/2014

Komentarz do uchwały SN z dnia 7 grudnia 2012 r., II PZP 3/12 dotyczący obowiązku konsultacji z zakładową organizacją związkową wypowiedzenia umowy o pracę z prezesem zarządu spółdzielni
Rocznik Orzecznictwa i Piśmiennictwa z Zakresu Prawa Spółdzielczego, tom IV, Sopot 2014

Komentarz do wyroku SN z dnia 22 maja 2012 r., II PK 248/11, Lex  nr 1216862 dotyczący skutków prawnych uchylenia uchwał walnego zgromadzenia spółdzielni o odwołaniu zarządu i powołaniu nowego zarządu w zakresie wypowiedzenia umów o pracę członkom poprzedniego zarządu
Rocznik Orzecznictwa i Piśmiennictwa z Zakresu Prawa Spółdzielczego, tom V, Sopot 2015

Komentarz do wyroku SN z dnia 27 maja 2014 r., I PK 296/13, Lex nr 1475265 dotyczący przyznania członkowi zarządu spółdzielni prawa do nagrody jubileuszowej przez upoważniony do tego organ (radę nadzorczą)
Rocznik Orzecznictwa i Piśmiennictwa z Zakresu Prawa Spółdzielczego, tom VI, Sopot 2016

Inne publikacje w języku polskim

Nowy model zbiorowego prawa pracy. Propozycje zmian legislacyjnych w zakresie zakładowego dialogu partnerów społecznych
Warszawa 2011, (red. naukowa, współautor)

Prawo a anomia pracownicza (w:) Anomia pracownicza w Polsce 2012. Skala oszustw i kradzieży w firmach.
Raport, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2011

Praktyka układowa w Niemczech (w:) Jak ożywić prawo układowe i dialog autonomiczny w Polsce? Ocena 20-lecia obowiązywania wolności układowej
Warszawa 2015

Raport o pracy
Warszawa 2016 (red. naukowa, współautor)

Komentarze w języku polskim

Ustawa o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji,
Toruń 2007

Ustawa o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji. Rady pracowników po zmianach
Toruń 2011

Komentarz do art. 114-123, art. 238-241(30), art. 242-261 (w:) Kodeks pracy. Komentarz, red. A. Sobczyk,
Warszawa 2014

Komentarz do art. 128-151(12) (w:) Kodeks pracy. Komentarz, red. K. W. Baran
Warszawa 2014

Komentarz do art. 114-123, art. 238-241(30), art. 242-261 (w:) Kodeks pracy. Komentarz, red. A. Sobczyk,
Warszawa 2015

Monografie w języku polskim

Dialog społeczny w zbiorowym prawie pracy
Toruń 2014

Uczestnictwo pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem w Polsce. Problemy teorii i praktyki na tle prawa wspólnotowego
(wydanie I, Toruń 2005, wydanie II uzupełnione, Toruń 2008)

Rozdziały w pracach zbiorowych w języku angielskim

Employee participation in cooperative from the polish perspective (w:)Training for democracy. Information, consultation and participation of worker’s in cooperative enterprise
Kraków 2009

8. The right to use the twelve-month settlement periods as a way to have more flexible working time (w:) Working time. Trends and prospects in the new economy, ed. H. Strzemińska, M. Bednarski
Warsaw 2014

Rozdziały w pracach zbiorowych w języku polskim

Ekonomiczne i osobowe gwarancje efektywnego działania rad pracowników (w:) Informowanie i konsultacja pracowników w polskim prawie pracy. Studia pod red. A. Sobczyka
Kraków 2008

Ewolucja ustawodawstwa dotyczącego zatrudniania dzieci i młodocianych w latach 1802-1939 (w:) W trosce o rodzinę. Księga pamiątkowa ku czci Profesor Wandy Stojanowskiej
Warszawa 2008

Partycypacja pracownicza w spółdzielni europejskiej (w:) Spółdzielnia Europejska – szansa integracji i rozwoju spółdzielczości w Europie
Warszawa 2008

Partycypacja pracownicza w spółdzielni w perspektywie polskiej (w:) Szkolenie ku demokracji. Informacja, konsultacja i uczestnictwo pracowników w przedsiębiorstwach na przykładzie spółdzielni
Kraków 2009

Ograniczenia prawne w realizacji konstytucyjnej zasady dialogu społecznego (w:) Wolność i sprawiedliwość w zatrudnieniu. Księga pamiątkowa poświęcona Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Profesorowi Lechowi Kaczyńskiemu. Praca zbiorowa, red. naukowa M. Seweryński i J. Stelina
Gdańsk 2012

Prawne metody ograniczania konfliktów społecznych w zakładzie pracy na przykładzie wybranych przepisów (w:) Inercja czy rozwój dialogu społecznego w Polsce. Generalia i detale, red. naukowa R. Wiszniowski,
Lubin 2012

Prawo przedstawicielstwa pozazwiązkowego do informacji objętych ochroną danych osobowych (w:) Ochrona danych osobowych objętych prawem pracy i prawem ubezpieczeń społecznych. Stan obecny i perspektywy zmian, red. naukowa T. Wyka, A. Nerka
Warszawa 2012

Oczekiwania zmian ustawodawstwa w zakresie statusu prawnego małych pracodawców – uwagi z perspektywy organizacji pracodawców (w:) Stosunki pracy u małych pracodawców, red. G. Goździewicz
Warszawa 2013

Ramy prawne zjawiska anomii pracowniczej (w:) Oszustwa i nieuczciwość w organizacjach. Problem anomii pracowniczej – diagnoza, kontrola i przeciwdziałanie
Warszawa 2013

05.

Media

Prasa

„Rzeczpospolita” - Jeden dzień spóźnienia to strata macierzyńskiego
http://prawo.rp.pl/artykul/1093269-Jeden-dzien-spoznienia-to-strata-macierzynskiego.html?p=2

Dziennik „Gazeta Prawna” - Debata DGP: Kluczem do przetrwania kryzysu może być dialog.
http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/699121,debata.html

Dziennik „Gazeta Prawna” - Wszystko, tylko nie etat: Umowę o pracę proponują jedynie szaleńcy
http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/814886,wszystko-tylko-nie-etat-umowe-o-prace-proponuja-jedynie-szalency.html

Dziennik „Gazeta Prawna” - O czasie pracy powinny decydować firma i załoga
http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/709411,o_czasie_pracy.html

Dziennik „Gazeta Prawna” - Jakie uprawnienia związkowe powinny przysługiwać zleceniobiorcom?
http://goo.gl/IRg5Oi

Dziennik „Gazeta Prawna” - Powstała Rada Dialogu Społecznego: Partnerzy i rząd ustalą zmiany w prawie
http://goo.gl/OKgVFk

Dziennik „Rzeczpospolita” - Początek końca prawa pracy
http://goo.gl/4H9h6a

Dziennik „Rzeczpospolita” - Monika Gładoch o nowym kodeksie prawa pracy
http://www.rp.pl/Opinie/311239978-Monika-Gladoch-o-nowym-kodeksie-prawa-pracy.html#ap-1

Radio

Polskie Radio Jedynka - 1 maja Święto Pracy. Polacy pracują prawie najwięcej w Europie. Czy efektywnie?
http://goo.gl/iquGSr

TOK FM - Nielegalny strajk w JSW?
http://audycje.tokfm.pl/odcinek/23156

Polskie Radio 24 - Trudna sytuacja w górnictwie. W spółkach węglowych wiele zależy od związków zawodowych
http://goo.gl/oiHAkR

Polskie Radio 24 - Górnicy chcą zachować przywileje
http://goo.gl/z2El3T

Polskie Radio 24 - Program Senior-WIGOR ma być odpowiedzią na zmiany demograficzne
http://goo.gl/D56Xsv

Polskie Radio 24 - Praca tymczasowa gorszą formą zatrudnienia? Niekoniecznie
http://goo.gl/3rJ6sJ

Polskie Radio Jedynka - Dlaczego pracownicy kochają, a pracodawcy nie lubią płacy minimalnej
http://goo.gl/4oKLYL

Polskie Radio 24 - Praca na czarno psuje rynek
http://goo.gl/XSLVIB

TV

Świat się kręci (TVP 1)
http://goo.gl/aUipJv

Tak czy Nie (Polsat News)
http://goo.gl/8uiT2g

Tak czy Nie (Polsat News)
http://goo.gl/5x7Tx6

Debata Trójstronna (TVP Info)
http://vod.tvp.pl/audycje/publicystyka/debata-trojstronna/wideo/27122014/17965397

Debata Trójstronna (TVP Info)
http://vod.tvp.pl/audycje/publicystyka/debata-trojstronna/wideo/27122014/17965397

Debata Trójstronna (TVP Info)
http://vod.tvp.pl/audycje/publicystyka/debata-trojstronna/wideo/14122014/17764342

Debata Trójstronna (TVP Info)
http://vod.tvp.pl/audycje/publicystyka/debata-trojstronna/wideo/31052014/15151109

Monika Gładoch o nieuczciwych pośrednikach pracy (TVP Info)
https://www.youtube.com/watch?v=VoTmaV01K3I

Sposób na walkę z bezrobociem (Polsat News)
http://www.ipla.tv/Kto-ma-racje-sposob-na-walke-z-bezrobociem/vod-5719182

Echa dnia – komentarze (TVP Info)
http://www.tvp.pl/tvp-regionalna/programy/echa-dnia-komentarze/wideo/18092013/12437549

Echa dnia – komentarze (TVP Info)
http://www.tvp.pl/tvp-regionalna/programy/echa-dnia-komentarze/wideo/18112013/13053452

06.

Kontakt

Adres:

ul. Dominikańska 12

02-738 Warszawa

Telefon:

(+48) 600 024 543