01.

O kancelarii

Kancelaria od początku funkcjonowania, czyli od 2001 roku, specjalizuje się w prawie pracy. Wspiera organizacje w procesach zmian, w tym restrukturyzacyjnych, gwarantując wysoką efektywność podejmowanych działań. Klientami kancelarii są wiodące firmy, m.in. branży energetycznej, wydobywczej i usługowej.

Kancelaria współpracuje z uznanymi ekspertami HR, m.in. w ramach think tanku HR Influencers, co pozwala jej kompleksowo służyć wsparciem w zakresie prawa i zatrudnienia.

Kancelaria świadczy usługi w zakresie mediacji, z sukcesem pomagając w rozwiązywaniu sporów zbiorowych ze związkami zawodowymi i konfliktów sądowych z pracownikami.

02.

Zespół

dr hab. Monika Gładoch, Prof. UKSW

Absolwentka prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, od 2001 r. radca prawny, prof. UKSW dr hab. nauk prawnych (tytuł monografii: Dialog społeczny w zbiorowym prawie pracy). Kierownik Katedry Prawa Pracy WPiA Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Stypendystka Fundacji Batorego, odbyła staż naukowy na uniwersytecie J.W. Goethego we Frankfurcie nad Menem. Praktykowała w niemieckiej kancelarii adwokackiej specjalizującej się w prawie pracy. W latach 2016-2018 była wiceprzewodniczącą Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy.

Skutecznie reprezentowała pracodawców przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie zgodności z Konstytucją ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji.

Uczestniczyła w szkoleniach i seminariach zorganizowanych przez Międzynarodową Organizację Pracy. Jest mediatorem w sporach zbiorowych ze związkami zawodowymi (m.in. w PLL „LOT” w 2018 r.). Monika Gładoch w rankingu „Gazety Prawnej” została uznana za jednego z pięćdziesięciu najbardziej wpływowych prawników w Polsce w 2012 r., 2013 r., 2016 r. i 2018 r. Otrzymała nagrodę „Złotego Paragrafu” (dziennika „Gazeta Prawna”) w kategorii najlepszy radca prawny 2018 roku.

Previous Next

03.

Obszar kompetencji

reprezentacja przed sądami powszechnymi wszystkich instancji
relacje pracodawcy z radą pracowników
przeprowadzanie procesów restrukturyzacji w zakresie prawa pracy (przejęcie części lub całości zakładu pracy, zwolnienia grupowe, outsourcing)
tworzenie projektów wewnętrznych źródeł prawa pracy (układy zbiorowe pracy, porozumienia zbiorowe, pakiety socjalne, regulaminy pracy i regulaminy wynagradzania)
opracowanie wzorów pism z zakresu stosunku pracy (umowy o pracę, kontrakty menedżerskie, wypowiedzenie pracy lub płacy, wypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia)
szkolenia z zakresu prawa pracy
doradztwo prawne i obsługa działu HR
negocjacje i mediacje ze związkami zawodowymi
przygotowanie opinii prawnych i ekspertyz

04.

Publikacje

Glosy w języku polskim

Glosa do wyroku SN z dnia 10 września 2013 r. , I UK 74/13 w sprawie oskładkowania bonów żywieniowych dla pracowników
Praca i Zabezpieczenie Społeczne nr 8/2014

Komentarz do uchwały SN z dnia 7 grudnia 2012 r., II PZP 3/12 dotyczący obowiązku konsultacji z zakładową organizacją związkową wypowiedzenia umowy o pracę z prezesem zarządu spółdzielni
Rocznik Orzecznictwa i Piśmiennictwa z Zakresu Prawa Spółdzielczego, tom IV, Sopot 2014

Komentarz do wyroku SN z dnia 22 maja 2012 r., II PK 248/11, Lex  nr 1216862 dotyczący skutków prawnych uchylenia uchwał walnego zgromadzenia spółdzielni o odwołaniu zarządu i powołaniu nowego zarządu w zakresie wypowiedzenia umów o pracę członkom poprzedniego zarządu
Rocznik Orzecznictwa i Piśmiennictwa z Zakresu Prawa Spółdzielczego, tom V, Sopot 2015

Komentarz do wyroku SN z dnia 27 maja 2014 r., I PK 296/13, Lex nr 1475265 dotyczący przyznania członkowi zarządu spółdzielni prawa do nagrody jubileuszowej przez upoważniony do tego organ (radę nadzorczą)
Rocznik Orzecznictwa i Piśmiennictwa z Zakresu Prawa Spółdzielczego, tom VI, Sopot 2016

Inne publikacje w języku polskim

Nowy model zbiorowego prawa pracy. Propozycje zmian legislacyjnych w zakresie zakładowego dialogu partnerów społecznych
Warszawa 2011, (red. naukowa, współautor)

Prawo a anomia pracownicza (w:) Anomia pracownicza w Polsce 2012. Skala oszustw i kradzieży w firmach.
Raport, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2011

Praktyka układowa w Niemczech (w:) Jak ożywić prawo układowe i dialog autonomiczny w Polsce? Ocena 20-lecia obowiązywania wolności układowej
Warszawa 2015

Raport o pracy
Warszawa 2016 (red. naukowa, współautor)

Komentarze w języku polskim

Ustawa o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji,
Toruń 2007

Ustawa o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji. Rady pracowników po zmianach
Toruń 2011

Komentarz do art. 114-123, art. 238-241(30), art. 242-261 (w:) Kodeks pracy. Komentarz, red. A. Sobczyk,
Warszawa 2014

Komentarz do art. 128-151(12) (w:) Kodeks pracy. Komentarz, red. K. W. Baran
Warszawa 2014

Komentarz do art. 114-123, art. 238-241(30), art. 242-261 (w:) Kodeks pracy. Komentarz, red. A. Sobczyk,
Warszawa 2015

Monografie w języku polskim

Dialog społeczny w zbiorowym prawie pracy
Toruń 2014

Uczestnictwo pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem w Polsce. Problemy teorii i praktyki na tle prawa wspólnotowego
(wydanie I, Toruń 2005, wydanie II uzupełnione, Toruń 2008)

Rozdziały w pracach zbiorowych w języku angielskim

Employee participation in cooperative from the polish perspective (w:)Training for democracy. Information, consultation and participation of worker’s in cooperative enterprise
Kraków 2009

8. The right to use the twelve-month settlement periods as a way to have more flexible working time (w:) Working time. Trends and prospects in the new economy, ed. H. Strzemińska, M. Bednarski
Warsaw 2014

Rozdziały w pracach zbiorowych w języku polskim

Ekonomiczne i osobowe gwarancje efektywnego działania rad pracowników (w:) Informowanie i konsultacja pracowników w polskim prawie pracy. Studia pod red. A. Sobczyka
Kraków 2008

Ewolucja ustawodawstwa dotyczącego zatrudniania dzieci i młodocianych w latach 1802-1939 (w:) W trosce o rodzinę. Księga pamiątkowa ku czci Profesor Wandy Stojanowskiej
Warszawa 2008

Partycypacja pracownicza w spółdzielni europejskiej (w:) Spółdzielnia Europejska – szansa integracji i rozwoju spółdzielczości w Europie
Warszawa 2008

Partycypacja pracownicza w spółdzielni w perspektywie polskiej (w:) Szkolenie ku demokracji. Informacja, konsultacja i uczestnictwo pracowników w przedsiębiorstwach na przykładzie spółdzielni
Kraków 2009

Ograniczenia prawne w realizacji konstytucyjnej zasady dialogu społecznego (w:) Wolność i sprawiedliwość w zatrudnieniu. Księga pamiątkowa poświęcona Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Profesorowi Lechowi Kaczyńskiemu. Praca zbiorowa, red. naukowa M. Seweryński i J. Stelina
Gdańsk 2012

Prawne metody ograniczania konfliktów społecznych w zakładzie pracy na przykładzie wybranych przepisów (w:) Inercja czy rozwój dialogu społecznego w Polsce. Generalia i detale, red. naukowa R. Wiszniowski,
Lubin 2012

Prawo przedstawicielstwa pozazwiązkowego do informacji objętych ochroną danych osobowych (w:) Ochrona danych osobowych objętych prawem pracy i prawem ubezpieczeń społecznych. Stan obecny i perspektywy zmian, red. naukowa T. Wyka, A. Nerka
Warszawa 2012

Oczekiwania zmian ustawodawstwa w zakresie statusu prawnego małych pracodawców – uwagi z perspektywy organizacji pracodawców (w:) Stosunki pracy u małych pracodawców, red. G. Goździewicz
Warszawa 2013

Ramy prawne zjawiska anomii pracowniczej (w:) Oszustwa i nieuczciwość w organizacjach. Problem anomii pracowniczej – diagnoza, kontrola i przeciwdziałanie
Warszawa 2013

Wybrane artykuły w języku polskim

Anomia pracownicza - uwarunkowania społeczne i konsekwencje prawne (współautor)
Dialog nr 1/2013

Co dalej z reprezentacją pracowników?
Dialog nr 3/2012

Meandry dialogu w przedsiębiorstwach
Dialog nr 2/2007

Meandry partycypacji pracowniczej w Polsce
Dialog nr 2/2008

Mobbing a praca pod kierownictwem pracodawcy
Praca i Zabezpieczenie Społeczne nr 4/2006

Porozumienia zakładowe (Betriebsvereinbarungen) w prawie niemieckim
Zeszyty Prawnicze UKSW nr 9.1/2009

Powoływanie przedstawicieli pracowników a negatywna wolność związkowa
Praca i Zabezpieczenie Społeczne nr 5/2007

Prawa i obowiązki pracodawcy w związku z używaniem środków odurzających lub substancji psychotropowych przez pracowników
Praca i Zabezpieczenie Społeczne nr 8/2007

Przedstawicielstwo pracowników w dobie rozwoju gospodarki globalnej
Praca i Zabezpieczenie Społeczne nr 8/2009

Współzarządzanie i współodpowiedzialność:  niemiecka koncepcja współdecydowania pracowników (Mitbestimmung)
Dialog nr 4/2006

Wydłużenie wielu emerytalnego z perspektywy rynku pracy (w:) Z zagadnień zabezpieczenia społecznego
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego nr 4/2012

Zatrudnienie członków zarządu spółek kapitałowych a funkcja ochronna prawa pracy
Praca i Zabezpieczenie Społeczne nr 5/2010

Związki zawodowe w systemie przedstawicielstwa pracowników
Praca i Zabezpieczenie Społeczne nr 9/2008

Rada Dialogu Społecznego - nowe regulacje w zakresie trójpartnerstwa
Monitor Prawa Pracy 11/2016

Prawo wyboru podstawy zatrudnienia w kontekście zasady swobody prowadzenia działalności gospodarczej
Praca i Zabezpieczenie Społeczne 5/2018

Odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy za rozstrój zdrowia psychicznego pracownika
Praca i Zabezpieczenie Społeczne 10/2019

05.

Media

Prasa

Dziennik Gazeta Prawna Nowelizacja Kodeksu pracy: 10 wątpliwości, które zgłaszają pracodawcy
http://www.gazetaprawna.pl/tagi/monika-gladoch

Kodeks pracy to partyzancka rewolucja
https://goo.gl/2KLPxv

Monika Gładoch o najpilniejszych zmianach w Kodeksie pracy
https://goo.gl/ryRjcN

Monika Gładoch wyjaśnia, dlaczego zagłosowała przeciw projektom kodeksów pracy
https://goo.gl/sfSRQx

Prof. Gładoch: Postępowanie ws. strajku w LOT poszło w bardzo ryzykowną stronę
https://bit.ly/37yeyi4

Prawo pracy nie nadąża za tym, czego wymaga rynek pracy
https://radcaprawny.media/archiwum/wywiady/prawo-pracy-nie-nadaza-za-tym-czego-wymaga-rynek-pracy/

Afera w Milanówku. Zwolnili ją za... jeden wpis w internecie
https://www.money.pl/gospodarka/afera-w-milanowku-zwolnili-ja-za-jeden-wpis-w-internecie-6516400122312833a.html

Eksperci miażdżą zawieszenie etatu. To zwalnianie na raty i demolowanie zatrudnienia
https://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1474970,zawieszenie-umow-o-prace-koronawirus-zwiazki-zawodowe-pracownicy.html

Prof. Gładoch: Jeszcze nigdy sytuacja związkowców nie była tak trudna
https://www.prawo.pl/kadry/sytuacja-zwiazkowcow-jeszcze-nigdy-nie-byla-tak-trudna-jak,499245.html

Umorzenie składek ZUS. Rząd myli pojęcia, wprowadza przedsiębiorców w błąd
https://spidersweb.pl/bizblog/umorzenie-skladek-zus-monika-gladoch/

Epidemia nie zawiesza biegu terminu odwołania się od wypowiedzenia umowy o pracę
https://www.prawo.pl/kadry/po-wypowiedzeniu-umowy-o-prace-masz-21-dni-na-zlozenie-odwolania,499960.html

Radio

Polskie Radio - czwórka Zmiany w prawie pracy. Znikną umowy cywilno-prawne?
https://goo.gl/rmHjYB

Radio Zet - Nie będzie możliwości dorabiania do etatu
http://biznes.radiozet.pl/Newsy/Nie-bedzie-mozliwosci-dorabiania-do-etatu

Polskie Radio 24 - Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy pracuje nad zmianami w prawie pracy
https://goo.gl/c7V3cZ

tok fm - Komu potrzebna jest dyrektywa ds. pracowników delegowanych
https://goo.gl/oo97HX

Jak pracodawca może kontrolować pracownika?
https://goo.gl/xZATKu

Tok fm - Jeszcze o zmianach w kodeksie pracy. Rozmowa z prof. Moniką Gładoch
https://goo.gl/pWG37t

tok fm - Prawa osób wyznających różne religie
https://bit.ly/2RyKhd7

tok fm - Palacze w pracy – jak problem reguluje prawo?
https://bit.ly/2RxM5Di

tok fm - Prawo pracy w czasie pandemii
https://audycje.tokfm.pl/podcast/91484,Prawo-pracy-w-czasie-pandemii

Polskie Radio – Trójka Czy znam swoje prawa pracownicze w czasach epidemii?
https://www.polskieradio.pl/9/302/Artykul/2471593,Czy-znam-swoje-prawa-pracownicze-w-czasach-epidemii

TV

RZECZoPRAWIE: Monika Gładoch - Nowy kodeks pracy
https://goo.gl/YLhAhf

„Kodeks ogranicza wolność“. Prof. Gładoch o pomysłach komisji kodyfikacyjnej
https://goo.gl/xpfGCr

Koronawirus. Raport (TVN24) - Czy na kwarantannie przysługuje mi 100 procent wynagrodzenia?
https://tvn24.pl/najnowsze/koronawirus-w-polsce-czy-na-kwarantannie-dostane-100-procent-wynagrodzenia-koronawirus-raport-odpowiada-4386242

Koronawirus. Raport (TVN24) - Czy osobie w wieku ochronnym pracodawca może zmienić wymiar etatu i wynagrodzenie zasadnicze?
https://tvn24.pl/polska/koronawirus-porady-i-odpowiedzi-prawnika-na-pytania-o-prace-z-dnia-6-kwietnia-2020-4545945

Koronawirus. Raport (TVN24) - Badania okresowe zostały odwołane w związku z pandemią. Czy stracę pracę?
https://tvn24.pl/polska/koronawirus-raport-z-15-marca-ekspertka-prawa-pracy-monika-gladoch-odpowiada-4354090

Koronawirus. Raport (TVN24) - Kto poniesie odpowiedzialność, gdy zakażę się w pracy?
https://tvn24.pl/polska/koronawirus-w-polsce-w-programie-koronawirus-raport-monika-gladoch-specjalistka-prawa-pracy-4554964

Koronawirus. Raport (TVN24) - Czy mogę odmówić obsługi petentowi, który wchodzi do urzędu bez maseczki?
https://tvn24.pl/polska/koronawirus-raport-odpowiada-na-wasze-pytania-program-z-19-kwietnia-2020-4559899

Money.pl - Pracodawcy szykują zwolnienia. Nie można tego zrobić, wysyłając maila
https://www.money.pl/gospodarka/pracodawcy-szykuja-zwolnienia-nie-mozna-tego-zrobic-wysylajac-maila-6494534014339201v.html

Money.pl - Kodeks pracy wymaga zmian. Potrzebne są nowe rozwiązania dotyczące czasu pracy
https://www.money.pl/gospodarka/kodek-pracy-wymaga-zmian-potrzebne-sa-nowe-rozwiazania-dotyczace-czasu-pracy-6504094574749825v.html

Money.pl - Tarcza nie dla pracownika. Walczy o postojowe od niewypłacalnego pracodawcy
https://www.money.pl/gospodarka/tarcza-nie-dla-pracownika-walczy-o-postojowe-od-niewyplacalnego-pracodawcy-6504089404754049v.html

06.

Kontakt

Adres:

ul. Dominikańska 12

02-738 Warszawa

Telefon:

(+48) 600 024 543